Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU i w dalszych postanowieniach statutu nazywane  jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie zawiązane zostaje na czas nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celami Stowarzyszenia są:

a)    promocja alternatywnych metod komunikacji i pracy z końmi opartych o partnerską współpracę zwierzęcia z człowiekiem;

b)    propagowanie użycie konia w terapii i w działaniach służących rozwojowi osób poszukujących alternatywnych metod oddziaływań psychologicznych;

c)    propagowanie nawiązania głębszego kontaktu z otaczającą przyrodą, trening empatii z wykorzystaniem koni;

d)    propagowanie wiedzy i świadomości potrzeby eliminacji przemocy wobec koni w sporcie jeździeckim;

e)    troska o ochronę przyrody i zachowanie walorów krajobrazu oraz wspieranie trwałego rozwoju obszarów wiejskich;

f)     promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

g)    propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kontakt z naturą, ze zwierzętami, propagowanie równości człowieka i zwierząt

h)    propagowanie zdrowego stylu życia poprzez hodowlę naturalną zwierząt i roślin bez użycia środków chemicznych i metod hodowli stosowanych we współczesnym rolnictwie,

i)      wspieranie rozwoju nauki oraz myśli technicznej;

j)      rozwój kapitału ludzkiego rozumiany jako rozwój potencjału obywateli a w szczególności rozwój potencjału pracowników w zakresie umożliwiającym wzrost ich efektywności, skuteczności i wydajności;

k)    wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, budowy dróg, budowy sieci telekomunikacyjnych oraz infrastruktury zapewniającej zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną oraz inne media;

l)      wspieranie rozwoju Gmin poprzez wpływanie na ich rozwój planistyczny;

 

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)    aktywny udział w ramach postępowań administracyjnych w zakresie zmierzającym do realizacji celów Stowarzyszenia;

b)    uzyskiwanie w ramach określonych przez przepisy prawa wszelkich informacji od organów administracji publicznej dla potrzeb realizacji celów stowarzyszenia;

c)    organizowanie szkoleń, kursów edukacyjnych, sympozjów, wykładów i odczytów w zakresie przedmiotowym związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;

d)    organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie oraz propagowanie celów Stowarzyszenia;

e)    upowszechnianie informacji o istniejących alternatywnych formach pracy z końmi;

f)     prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologicznej hodowli roślin i zwierząt

g)    reagowanie na przejawy złego traktowania koni we wszelkich formach dopuszczonych przepisami prawa w tym w szczególności poprzez nagłaśnianie złego traktowania koni w mediach, powiadamianie o złym traktowaniu koni właściwych organów państwowych;

h)    prowadzenie szkoły hodowli ekologicznej roślin i zwierząt

i)      rozpowszechnianie wizerunku zwierząt w tym przede wszystkim koni jako podmiotu sztuki w tym przede wszystkim, fotografii, malarstwa, rzeźby itp.

j)      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie zmierzającym do realizacji celów wskazanych w § 2 ust 1 pkt a), b), e), f), i), k), l).

 

§ 3

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członów:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która wyrazi wolę przystąpienia do Stowarzyszenia składając deklarację członkowską w formie pisemnej.
 2. Osoba fizyczna zostaje członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o której mowa w ust. 3 powyżej.
 3. Uchwała w przedmiocie przyjęcia członka zwyczajnego powinna zostać podjęta przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia deklaracji o której mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Osoba fizyczna i prawna zostaje Członkiem wspierającym Stowarzyszenia  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o której mowa w ust. 3 powyżej.; § 3 ust 5 stosuje się odpowiednio.
 6. Członkowie Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej o której mowa w ust 3 powyżej lub na liście Członków Założycieli wskazują adres zamieszkania będący jednocześnie adresem korespondencyjnym. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do poinformowania Stowarzyszenia o tym fakcie na piśmie. W przypadku zaniechania powyższego zawiadomienia wszelka korespondencja kierowana na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub na liście Członków Założycieli uznawana jest za dostarczaną skutecznie.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach poddawanych pod głosowanie,

b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    regularnego opłacania składek.

11.  Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz nie posiadają prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)    wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej pół roku,
 • na pisemny i uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)    utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

14.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

15.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia  w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia osoby zainteresowanej o podjęciu uchwały w sprawie jej przyjęcia lub usunięcia z grona członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w powyższej sprawie powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia i jest ostateczna.

§ 4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie;

b)    Zarząd;

c)    Komisja Rewizyjna;

§ 5

WALNE ZEBRANIE

 1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez wysłanie zawiadomień listem poleconym na 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd może zaniechać wysłania zawiadomień listem poleconym jeżeli na co najmniej 10 dni przed terminem zebrania zawiadomi skutecznie danego członka Stowarzyszenia o terminie i miejscu obrad w inny sposób.
 3. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od złożenia stosownego wniosku w tym zakresie. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez wysłanie zawiadomień listem poleconym na 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd może zaniechać wysłania zawiadomień listem poleconym jeżeli na co najmniej 10 dni przed terminem zebrania zawiadomi skutecznie danego członka Stowarzyszenia o terminie i miejscu obrad w inny sposób.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może odbyć się bez względu na ilość Członków Stowarzyszenia biorących w nim udział pod warunkiem zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zebrania wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób przewidziany przez statut.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)    określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalanie zmian statutu,

c)    wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)     uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

i)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 6

ZARZĄD

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Zarząd składa się z 1 do 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. W przypadku powołania Zarządu o składzie mniejszym niż 3 osobowo powyższy zapis stosuje się odpowiednio.
 4. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Skarbnika Stowarzyszenia i jest uprawniony do przyjmowania od członków Stowarzyszenia składek członkowskich w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zebrania.
 5. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, przy czym dla złożenia skutecznego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wystarczające jest złożenie oświadczenia woli przez któregokolwiek z członków Zarządu jednoosobowo.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 7. Posiedzenia Zarządu w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu poprzez wysłanie do pozostałych Członków Zarządu zawiadomień listem poleconym na 5 dni przed terminem posiedzenia. Prezes Zarządu może zaniechać wysłania zawiadomień listem poleconym jeżeli na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia zawiadomi skutecznie danego członka Zarządu o terminie i miejscu obrad w inny sposób. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez względu na ilość Członków Zarządu biorących w nim udział pod warunkiem zawiadomienia wszystkich członków zarządu  o terminie i miejscu posiedzenia zgodnie z postanowieniami Statutu.
 8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości oddanych głosów głos decydujący ma Prezes Zarządu.
 9. Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c)    sporządzanie planów pracy i budżetu stosownie do potrzeb ustalanych przez Zarząd,

d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)    podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)    zwoływanie Walnego Zebrania,

h)    przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 7

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący poprzez wysłanie do pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej zawiadomień listem poleconym na 5 dni przed terminem posiedzenia. Przewodniczący może zaniechać wysłania zawiadomień listem poleconym jeżeli na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia zawiadomi skutecznie danego członka Komisji Rewizyjnej o terminie i miejscu obrad w inny sposób. Posiedzenie Komisji rewizyjnej może odbyć się bez względu na ilość Członków Komisji Rewizyjnej biorących w nim udział pod warunkiem zawiadomienia wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej o terminie i miejscu posiedzenia zgodnie z postanowieniami Statutu..
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,

b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,

c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,

d)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 8

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poniżej dolnej granicy wymaganej zgodnie z postanowieniami Statutu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 9

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,

b)    darowizn, spadków, zapisów,

c)    dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.