Rok 2013

Panoramy sferyczne Słupska i Ustki

Współpraca Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Gminą Słupsk i Ustką zaowocowały powstaniem panoramy sferycznej tych miejsc. Na stronach internetowych partnerów projektów, czyli np. www.pansfer.sse.slupsk.pl, można obejrzeć zdjęcia lotnicze, które mają możliwość obrotu o 360 stopni w każdą stronę. Projekt ten ma w zamierzeniu w innowacyjny sposób promować region, a szczególnie Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną wśród inwestorów.
Kolejne akty sprzeciwu wobec elektrowni atomowej w Gąskach

Władze i mieszkańcy Gminy Mielno w dalszym ciągu wyrażają swój sprzeciw wobec propozycji budowy elektrowni atomowej w Gąskach. W sierpniu samorządowcy z okolic Gąsek podpisali List Intencyjny, prezentując swój negatywny stosunek do planów budowy elektrowni atomowej w tej miejscowości. Stanowiło to początek kampanii sprzeciwiającej się tej inwestycji. Następnie przyszła pora na akcję akcji informującą o zagrożeniach, które niesie budowa elektrowni atomowej w regionie turystycznym prowadzoną wśród radnych w gminach: Manowo, Rewal i Karlino. Kolejnym ważnym głosem sprzeciwu były rozmowy z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. na temat wpływu ewentualnej budowy elektrowni atomowej na rynek turystyczny jej potencjalnych lokalizacjach.
Lepsze drogi w Gminie Mielno

Zakończono inwestycje związane z remontem trasy Mielno – Sarbinowo. Przebudowano odcinek drogi powiatowej w miejscowościach Mielno i Sarbinowo oraz fragment trasy od skrzyżowania Kazimierz Pomorski do nowego wybudowanego ronda. Koszt inwestycji to 5,6 mln zł, z czego połowę sumy stanowiło dofinansowanie pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”).
Szkolenie „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prowadzi nabór uczestników szkolenia o nazwie „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”. Szkolenie będzie realizowane w dwóch turach. Pierwsza z nich odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2013r., zaś druga 12-14 listopada 2013r. w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej.Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Więcej informacji na temat szkolenia można zdobyć na stronie ww.pzhk.pl.
Otwarcie promenady w Sarbinowie

27 września 2013 r. uroczyście otwarto promenadę w Sarbinowie – ważną atrakcję dla turystów i mieszkańców miejscowości. Koszt inwestycji wyniósł 14,5 mln zł.
Gąski nie są rozpatrywane jako lokalizacja elektrowni jądrowej

Miejscowość Gąski, położona w Gminie Mielno, nie jest już brana pod uwagę jako przyszła lokalizacja pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Firma WorleyParsons, która zakończyła już etap mobilizacji, a obecnie wykonuje badania lokalizacyjne i środowiskowe poprzedzające decyzję o lokalizacji elektrowni, ogłosiła, że dalsze prace będą prowadzone w Choczewie oraz w Żarnowcu.
Kontrowersje wokół studium zagospodarowania przestrzennego Krakowa

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców miasta i ekologów. Do tej pory mieszkańcy złożyli już około 1600 uwag do tego dokumentu. Zarzuca się mu m.in. to, że jest sprzeczny z już istniejącymi planami miejscowymi i nieuwzględnia problemu smogu. Grupa Kraków Przyjazny Mieszkańcom postanowiła nawet zorganizować maraton pisania skarg dotyczących tego dokumentu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.mmkrakow.pl.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią dla PGO Bierkowo

W dniu 7 sierpnia 2013r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych w Gminie Słupsk. Przedmiotem zamówienia dokonanego przez Wójta Gminy Słupsk jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz w przepompownią dla PGO Bierkowo. Czas trwania zamówienia wynosi 60 dni. Jego pełną treść można przeczytać na stronie www.firma.pb.pl
Przebudowa promenady w Mielnie

W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Wójt Gminy Mielno podpisała umowę dotyczącą realizacji projektu „Przebudowa i remont promenady nadmorskiej w Mielnie” w ramach funduszy PO RYBY 2007-2013. Wartość całego projektu wynosi ponad 2 mln zł, z czego 1,3 mln zł wyniesie dofinansowanie z funduszy unijnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.mielno.pl.
Wgląd do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

Do publicznego wglądu, w dniach od 18 do 29 lipca 2013r., został wyłożony projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Do dnia 19 sieprnia 2013r. można składać uwagi dotyczące projektu. Na stronie www.bip.krakow.pl można znaleźć informacje na temat miejsc i godzin wyłożenia projektu Studium.
310 mln zł dofinansowania dla województwa pomorskiego

Zakończył się trzeci konkurs w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W wyniku konkursu dofinansowanych zostanie ponad 190 projektów w województwie pomorskim w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Kwota dotacji dla nich wyniesie 310 milionów złotych.
Bezpłatne szkolenia ROEFS Słupsk

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku zaprasza do skorzystania z bezpłatnych szkoleń skierowanych do podmiotów realizujących projekty systemowe w ramach EFS PO KL, m.in. jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół i organów prowadzących szkoły oraz innych podmiotów. Zaplanowano następujące szkolenia:
17.06.2013 – w Słupsku, Monitoring i ewaluacja projektu w ramach PO KL
18.06.2013 – w Lęborku, Realizacja i rozliczanie projektów systemowych PO KL
19.06.2013 – w Bytowie, Realizacja i rozliczanie projektów systemowych PO KL
20.06.2013 – w Wejherowie, Rozliczanie projektu PO KL
21.06.2013 – w Pucku, Realizacja i rozliczanie projektów systemowych PO KL
Więcej informacji można zdobyć na stronie www.smoldzino.com.pl

 

Informacja o wyłożeniu projektu zmiany MPZP w Skawinie

Na stronie Urzędu Miasta Skawina można znaleźć szczegółowe informacje na temat projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko był udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 22 kwietnia 2013 r. do 23 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Natomiast uwagi będzie można składać jeszcze do 6 czerwca 2013 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.um.skawina.net.
Droga Kraków – Pyrzowice

Pisaliśmy już o mającym niebawem powstać planie zagospodarowania województwa małopolskiego, w którym zawarto koncepcję przebiegu nowej trasy Kraków Pyrzowice. Według jednego z wariantów, miałaby lokować się w najpiękniejszych i najatrakcyjnieszych przyrodniczo i krajobrazowow terenach gminy Zielonki. Poniżej zamieszczamy link do Stanowiska Rady Gminy Zielonki przekazanego Zarządowi Województwa Małopolskiego: www.zielonki.pl, w którym wyszczególnione zostały argumenty za zaniechaniem realizacji proponowanego przebiegu tras. Są to m. in. sprzeczność koncepcji drogowych ze Strategią i kierunkami rozwoju gminy Zielonki gminy, możliwość zniszczenia najcenniejszych walorów przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych oraz naturalnej rzeźby terenu, a także szeroki sprzeciw społeczny wobec tej propozycji, w którym udział miało także Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju.
Wystawa „Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?”

W dniach 10 kwietnia – 30 czerwca 2013 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, mieszczące się w Łazienkach Królewskich, zaprasza na niezwykłą wystawę prac poświęconom zwierzętom pt. „Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?”. Będzie można na niej zobaczyć prace Julii Curyło, Magdaleny Kazimierskiej, Justyny Kisielewicz, Agaty Kleczkowskiej, Pawła Nowickiego, Marty Piórko i Grzegorza Siembidy. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Minchberg.
Prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego
Trwają prace nad przygotowaniem nowego planu zagospodarowania województwa małopolskiego. Towarzyszą im pewne kontrowersje – związane zwłaszcza z koncepcją powstania nowej trasy Kraków – Pyrzowice. Niestety, projektanci proponują wariant, według którego trasa miałaby przebiegać z południa na północ gminy Zielonki przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny tej gminy. Oczywiście, pomimo krótkiego czasu na zaopiniowanie tej koncepcji, zarówno władze gminy, jak i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju zaprotestowały przeciwko wprowadzeniu w życie tej propozycji.
Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza

Gmina wiejska Koniusza, położona w województwie małopolskim, pracuje nad wprowadzeniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Przystąpienie do sporządzania zmiany w studium nastąpiło 23 marca 2012 roku. Do 25 kwietnia 2012 roku zainteresowane podmioty mogły składać wnioski do podejmowanej zmiany Studium oraz sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium. Z możliwości tej skorzystało między innymi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, które nie szczędziło starań we wspieraniu mieszkańców Gminy w przekształcaniu położonych na jej terenie działek z rolnych na budowlane. Obecnie projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu. Do 22 marca 2013 roku osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą jeszcze wnosić uwagi do projektu Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Nie będzie elektrowni jądrowej w Gąskach

Pierwsza polska elektrownia atomowa miała powstać do 2020. Obecnie data jej powstania została po raz kolejny przesunięta. Dziś przedstawiciele rządu podają 2023 rok jako możliwy czas powstania elektrowni. Jako jedną z możliwych lokalizacji elektrowni rozważano Gąski w gminie Mielno. Jednak obecnie wiadomo już, że elektrownia nie powstanie w Gąskach – Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylił decyzję w sprawie badań lokalizacyjnych elektrowni jądrowej w tej miejscowości. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców tego rejonu oraz dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju, które w ich imieniu składało pisma i prośby do PGE EJ 1 w tej sprawie. Propozycja budowy elektrowni jądrowej w Gąskach budziła zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Wystarczy przypomnieć, że 12 lutego 2012 r. w gminie Mielno odbyło się referendum w sprawie lokalizacji elektrowni, w którym 94% głosujących opowiedziało się przeciwko lokalizacji elektrowni i badaniom terenu w Gąskach.
Aukcja koni w Kwidzynie

Polski Związek Hodowców Koni oraz Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku zapraszają na Wystawę-Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych, którą zaplanowano na 20 marca 2013 roku w Kwidzynie. Aukcja rozpocznie się o godzinie 11.00.
Wystawa fotografii „Końskie profesje”

Polski Związek Hodowców Koni razem z Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec organizuje wystawę prac fotograficznych na otwarcie sezonu wyścigowego. Tytuł wystawy to „Końskie profesje”, a jej miejsce – Aleja Wyścigowa na służewieckim Torze Wyścigów Konnych. Zgłoszenia można przesyłać do końca lutego na adres tondera@pzhk.pl. Autorzy eksponowanych prac otrzymają prenumeratę pisma „Hodowca i Jeździec”.
Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć na stronie www.pzhk.pl
Pokaz Ogierów Licencjonowanych

Dnia 12 stycznia 2013 roku w Bogusławicach odbędzie się Pokaz Ogierów Licencjonowanych. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 11.00. Koszt uczestnictwa w pokazie wynosi 50 zł. Istnieje także możliwość rezerwacji boksu w cenie 25 zł na dobę. Pokaz obędzie się na krytej ujeżdżalni, a po prezentacji ogierów będzie można wziąć udział w dyskusjach hodowlanych i skorzystać z poczęstunku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pzhk.pl

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludziki

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa, zmieniona wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzona przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Pawła Orłowskiego. Zakres zmian obejmuje:
Priorytet I, w którym wPoddziałaniu 1.3.4 doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary.
Priorytet II, w którym: w Poddziałaniu 2.1.2 doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.
Priorytet III, w którym: w Poddziałaniu 3.3.3:
– dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego,
– dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.
Priorytet VI, w którym w Poddziałaniu 6.1.1:
– rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
– doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu,
– dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).
Priorytet VII, w którym w Poddziałaniu 7.2.1 dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
W Poddziałaniu 7.4 dodano nowe typy operacji:
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
– specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
– jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.
Priorytet VIII, w którym w Poddziałaniu 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia),
W Poddziałaniu 8.2.1 rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Priorytet IX, w którym w Poddziałaniu 9.1.2:
– wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne,
– określono zasady realizacji staży,
W Działaniu 9.2:
– wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
– określono zasady realizacji staży,
– wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych,
W Działaniu 9.5 dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe) oraz grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2),
W Poddziałaniu 9.6.1 wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki znajduje się na stronie www.efs.gov.pl

Comments are closed.