Rok 2012

Nowe zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki

Z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowy dokument „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, zatwierdzony 24 grudnia 2012 roku przez wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego.
Podstawowe zmiany w powyższym dokumencie dotyczą Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności:
Rozwiązywania z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu na podstawie par. 25 ust. 1 lub 2 lub par. 26 – do Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono par. 27a, zgodnie z którym w sytuacji kiedy rozwiązanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nastąpi na podstawie par. 25 ust. 1 lub 2 lub par. 26 obowiązki beneficjenta dotyczące przychodów, trwałości, archiwizacji, kontroli, ochrony danych osobowych, informacji oraz praw autorskich w dalszym ciągu będą obowiązywały beneficjenta;
Sporów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie – doprecyzowano zapis par. 30 ust. 2 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wskazując, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami umowy, zaistniały spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2), za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych;
Obowiązywania nowego taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.
Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby uzupełnienia Zasad finansowania PO KL o treści pochodzące z wydawanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL obowiązujących interpretacji dotyczących istotnych kwestii finansowych, w szczególności w zakresie:
stosowania uproszczonych metod rozliczania w projektach realizowanych w ramach PO KL, w tym kwot ryczałtowych, stawek jednostkowych oraz zryczałtowanych kosztów pośrednich;
doprecyzowania zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu oraz osób zaangażowanych w ramach kosztów pośrednich w ramach projektów PO KL;
sposobu naliczania odsetek w przypadku nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu;
doprecyzowania kwestii związanych ze zwrotem środków podlegających zwrotowi (wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku o płatność, oszczędności, nieprawidłowości w rozumieniu systemu raportowania o nieprawidłowościach, zwrotów z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korekt finansowych).
Dokument można pobrać na stronie: www.efs.gov.pl
„Konie dla polskiej gospodarki, sportu i kultury”

10 grudnia 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja międzynarodowa pt. „Konie dla polskiej gospodarki, sportu i kultury”. Konferencja odbyła się z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egidą posła Michała Szczerby. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, a listę przedstawianych tematów można zobaczyć na stronie www.pzhk.pl
Konkurs dla fanów kampanii społecznej Szkolenia – to się opłaca!

Fani kampanii społecznej „Szkolenia – to się opłaca!” mogą wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest książka „Psychologia sprzedaży” Tracy Brian. Konkurs trwa do 17 grudnia. Jego regulamin można znaleźć na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl
Debiut polskiej reprezentacji w horseballu

Dziś, podczas Cavaliady, polska reprezentacja zagrała pierwszy mecz międzypaństwowy w horseballu – koszykówce na koniach. W tej nietypowej dziedzinie sportowej rywalizują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny, które podobnie jak w tradycyjnej koszykówce, starają się umieścić piłkę w koszu zawieszonym na wysokości 3,5 metra. Różnica polega na tym, ze zawodnicy poruszają się konno. Mecz trwa 2×10 minut i rozgrywany jest na boisku o wymiarach 65 na 25 metrów. Polacy zadebiutowali remisem (5:5) w meczu z Austrią.
Cavaliada 2012

W dniach od 6 do 9 grudnia w Poznaniu odbywać będzie się CAVALIADA, czyli jedno z największych wydarzeń jeździeckich w Europie. Zawodnicy z 24 krajów będą walczyć o cenne nagrody, których pula wynosi 450 tys. zł. Na uczestników wydarzenia będzie czekać nie tylko sportowa rywalizacja, ale także pokazy koni oraz pojedynki rycerskie.
Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie www.cavaliada.pl.
Halowy Puchar Polski w Paraujeżdżeniu

Fundacja i Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych „HIPPOLAND” zapraszają na Halowy Puchar Polski w paraujeżdżeniu, który odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2012 w Poznaniu. Uczestnikami Pucharu mogą być zawodnicy niepełnosprawni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji i Stowarzyszenia: http://www.hippoland.pl/
Księga Stadna Ardena Polskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7.11.2012 wydało zgodę na otwarcie i prowadzenie przez Polski Związek Hodowców Koni Księgi Stadnej Ardena Polskiego. Na stronie związku można znaleźć link do Programu Hodowlanego księgi. Źródło: www.pzhk.pl
Business English

W dniach od 19 listopada 2012 do 30 listopada 2012 w Krakowie odbędzie się szkolenie „Business English” dofinansowane w ramach środków EFS. Szkolenie obejmuje język angielski biznesowy na różnych poziomach zaawansowania. Skierowane zostało do o przedsiębiorców i pracowników sektora mikro, małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.kuznia.inbit.pl.
Zmiany w programach hodowlanych koni

Od 1 stycznia 2014r. obowiązywać będą następujące zmiany w programach hodowlanych koni, przyjęte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Obligatoryjne próby dzielności klaczy sp i wlkp będą obowiązywać wszystkie klacze ubiegające się o wpis do księgi od 2014 roku.
klacz rasy wlkp i sp przystępująca do próby dzielności i pretendująca do wpisu do księgi nie musi posiadać świadectwa pokrycia (obowiązuje od roku 2014.)
przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób wierzchowych, minimalna liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 5 sztuk, aby po tych 2 latach wzrosnąć do min. 10 sztuk (od 2016)
przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób zaprzęgowych, minimalna liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 3 sztuki, aby po tych 2 latach wzrosnąć do min. 5 sztuk (od 2016)
wiek klaczy – po wprowadzeniu obowiązkowych prób dzielności (zarówno polowych, jak i stacjonarnych) klacz wlkp i sp bez względu na wiek może zostać poddana próbie, a od wyniku końcowego próby dzielności nie będą odejmowanie punkty klaczom ze względu na wiek
została opracowana nowa skala ocen końcowych polowej Próby dzielności klaczy sp i wlkp od 2014 r.:
wyb. 45-50 pkt.
bdb. 40-44,99 pkt.
dobra 35-39,99 pkt.
dost. 30-34,99 pkt.
mierna 25-29,99 pkt.
ndst. poniżej 25 pkt.
klacz, która otrzyma ocenę niedostateczną może próbę polową powtarzać bez ograniczeń czasowych
aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć polową próbę z min. wynikiem dostatecznym czyli miernym (min. 25 pkt.). Minimum to dotyczy klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym próbom dzielności (od 2014 r.)
aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć stacjonarną próbę z wynikiem czyli dostatecznym (min. 45 pkt.). Ocena ta dotyczy tych klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym próbom dzielności (od 2014 r.)
klacz, wpisana do zagranicznej księgi od roku 2014 roku lub później, podlega takim samym zasadom wpisu do księgi sp lub wlkp jak klacz polskiej hodowli
aby ogier uzyskał wpis do księgi na podstawie wyniku zaprzęgowej próby dzielności musi uzyskać następujące minimalne wyniki końcowe z próby (obowiązuje od 15 czerwca 2012 r.):
ogiery maści „kolorowych” – 75 pkt.
ogiery maściste – 85 pkt,
ogiery hodowli zagranicznej – 90 pkt.
ocena ruchu w stępie – norma czasu 4’00″ (7,5 KM/H), czas dłuższy = dyskwalifikacja. Komisja ocenia stęp w zaprzęgu w skali od 1 do 10 pkt.
ocena ruchu w kłusie – norma czasu 3’30″ (17,1 km/h), czas dłuższy = dyskwalifikacja. Komisja ocenia kłus w zaprzęgu w skali od 1 do 10 pkt.
w próbie wytrzymałości – minimum 500 m stanowi podłoże piaszczyste
Ogier hodowli niemieckiej w wieku od 3 do 6 lat (bądź nasienie), który zdał właściwą próbę użytkowości w kraju urodzenia lub pochodzenia i na tej podstawie został dopuszczony do rozrodu, może uzyskać w Polsce wpis do księgi na podstawie wyników próby dzielności. Za właściwą próbę użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym. Próbę tę ogiery muszą ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. indeksu wartości hodowlanej skokowej lub ujeżdżeniowej.
Komisje sp i wlkp zdecydowały, iż od roku 2017 księgi wstępne dla koni tych ras będą zamknięte dla klaczy od matek NN. Prawo wpisu będą miały jedynie klacze po ogierach wpisanych do ksiąg, od matek po ogierach wpisanych do ksiąg.
do księgi może zostać wpisany koń, który w momencie opisu pochodzi od klaczy niewpisanej do księgi, pod warunkiem, że klacz ta została wpisana do księgi przed ukończeniem przez tego konia (jej potomka) 36 miesięcy życia.
Uzasadnienie

Wyzwaniem dla wszystkich polskich hodowców, właścicieli koni, ale także Polskiego Związku Hodowców Koni są obligatoryjne próby dzielności dla przyszłych klaczy sp i wlkp, wprowadzane od 2014 roku. Przedsięwzięcie to jest niemal niespotykane w Europie i dlatego PZHK próbuje zmodyfikować programy prób dzielności klaczy, tak, aby rzetelnie pozwalały sprawdzić przyszłe klacze-matki, ale jednocześnie nie zniechęcać hodowców do dalszej działalności hodowlanej, mimo czasów kryzysu.
Po analizach przeprowadzonych przez PZHK oraz rozmowach z członkami Komisji Ksiąg Stadnych próg uznawania ogierów po próbie zaprzęgowych został podwyższony, aby do rozrodu nie trafiały przeciętne ogiery, jak to miało miejsce dotychczas.
Minimalna poprawka dotycząca uznawania ogierów zagranicznych (lub nasienia) w wieku 3-6 lat jest związana z niewielką korektą przepisów dotyczących rozgrywania prób dzielności w Niemczech.
Źródło: www.pzhk.pl
Sympozjum „Koń Śląski”

Stado Ogierów Książ, Polski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu organizują sympozjum poświęcone koniowi śląskiemu, które odbędzie się 12 października 2012 roku o godzinie 14.00 na terenie Stada Ogierów w Książu. Wstęp na sympozjum jest bezpłatny. Wykłady będą dotyczyć historii i teraźniejszości konia śląskiego, oceny wyników ogierów i klaczy śląskich w ZT 2008-2011, przydatności ogierów śląskich do rozrodu na tle innych ras oraz przyczyn jałowienia klaczy. Poza wykładami zaplanowano pokaz sportowy i hodowlany.
Więcej artykułów…
Seminaria dla hodowców koni
Seminaria dla hodowców koni

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi zaprasza do udziału w seminariach dla hodowców organizowanych przez Klub Jeździecki „Zbyszko”. W dniach 5-6 października odbędą się warsztaty ultrasonograficzne, 20 i 21 października poruszony zostanie temat: Gdy konia boli brzuch – ważny problem: kolki, a w dniach 17-18 października odbędzie się seminarium dotyczące nowych trendów w rozrodzie koni. Wszystkie warsztaty będą mieć miejsce w Stajni Zbyszko w Wiączyniu Dolnym. Szczegółowy program jest dostępny na stronie www.ozhk-lodz.pl
Bezpieczny komputer – bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych, kopia zapasowa

W celu podniesienia umiejętności i kwalifikacji w w zakresie bezpieczeństwa informatycznego organizowane są dwudniowe, obejmujące 16 godzin szkolenia w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem komputerów. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności: bezpiecznego korzystania z komputera, tworzenia kopii zapasowej, haseł komputerowych, bezpieczeństwa w Internecie, w podróży, a także ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego osoby będące właścicielem/wspólnikiem firmy lub pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w prywatnej firmie zatrudniającej do 50 pracowników i działającej na terenie województwa małopolskiego mogą wziąć w nim udział bezpłatnie. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.bezpiecznykomputer.eu/
Kurs konwojenta zatrudnionego przy transporcie zwierząt

Na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Ostroga w Opolu 21.07.2012 odbędzie się trwający ok. 8 godzin kurs konwojenta zatrudnionego przy transporcie koni, przewidziany szczególnie dla kierowców, konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt. Kurs zakończy się egzaminem. Jego uczestnicy otrzymają państwowe uprawnienia Konwojenta Zwierząt. Zgłoszenia na udział w kursie należy składać do 18.07.2012 na adres mailowy sekretariat@instytutedukacji.com. Koszt uczestnictwa wynosi 310 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pzhk.pl
Weekend Derby

30 czerwca i 1 lipca w Służewcu odbędzie się Weekend Derby – wydarzenie, na którym nie może zabraknąć miłośników wyścigów konnych. Czeka na nich 18 gonitw z udziałem 199 koni walczących o łączną pulę ponad 430 000 złotych. Poza wyścigami emocje wzbudzi konkurs na najpiękniejszy kapelusz. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pzhk.pl
Szkolenie – „Zarządzanie projektami”

24 sierpnia rozpocznie się bezpłatne szkolenie „Zarządzanie projektami” finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Trwające 48 godzin dydaktycznych szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Obejmuje trzy spotkania: 24-25.08.2012, 30-31.08.2012 i 6-7.09.2012. Jego celem jest podniesienie potencjału pracownik w zakresie zarządzania projektami poprzez nabycie niezbędnych umiejętności menadżerskich i nabycie umiejętności planowania opartego na produktach z użyciem programu komputerowego P2ware Planner Standard 2011. Więcej informacji na stronie: www.szkolenia24h.pl
Puchar Świata w jeździectwie

W ostatni czwartek rozpoczęły się trwające cztery dni zawody Pucharu Świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W Morawie pod Strzegomiem zmierzyło się blisko 200 koni w barwach osiemnastu państw świata. Rozegrane zawody to: próba ujeżdżania, cross oraz konkurs skoków przez przeszkody. Więcej informacji można odnaleźć na stronie: www.pzhk.pl

 

Konie moją pasją

Wszystkich miłośników sztuki związanej z końmi ucieszy wystawa zdjęć pod tytułem „Konie moją pasją”. Wystawę można oglądać przez cały sezon wyścigowy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Informację o autorach fotografii można znaleźć na stronie: www.pzhk.pl
Ankieta PSYCHIKA KONI – PREFERENCJE

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGHZ) we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Koni (PZHK) i Polskim Związkiem Jeździeckim (PZJ) zapraszają osoby mające kontakt z końmi do wypełnienia ankiety PSYCHIKA KONI – PREFERENCJE. Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat oczekiwań i potrzeb odnośnie psychiki koni. Wyniki zostaną użyte w tworzeniu narzędzi do oceny cech psychicznych koni. Link do ankiety: www.ebadania.pl
Kompendium Kompetencji Trenerskich

W ramach projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” odbędą się bezpłatne szkolenia pozwalające zdobyć i rozwinąć kompetencje trenerskie. Projekt obejmuje 36 szkoleń dotyczących 9 tematów, takich jak „Metody ewaluacji szkoleń” czy „Inteligencja emocjonalna trenera”. Szkolenia skierowane są do osób posiadających praktykę trenerską, aktywnie działających na rynku, świadczących usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kkt.labpsych.pl
Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych

W ramach projektu „Pracodawco, znam swoje prawa – rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych” organizowane są darmowe warsztaty z prawa pracy dla osób niepełnosprawnych. Są one współfinansowane przez Szwajcarię dzięki programowi współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Odbędą się w dniach 20 i 21 kwietnia w Krakowie.
Więcej informacji na stronie www.darmoweszkolenia.com
IV Halowe Mistrzostwa Polski Amatorów Wolica 2012

W dniach od 20 do 23 kwietnia 2012 roku na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica odbędą się IV Halowe Mistrzostwa Polski Amatorów. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wolica@neostrada.pl do 18 kwietnia.
Program zawodów można znaleźć na stronie: www. galopuje.pl

List Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki w sprawie planowanej budowy elektrowni jądrowej w Gąskach

„Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pisma dotyczącego umieszczenia przez PGE Energia Jądrowa S.A. (dalej: PGE EJ S.A.) miejscowości Gąski na liście trzech lokalizacji wytypowanych do szczegółowych badań w zakresie możliwości budowy elektrowni jądrowej, wyjaśniam:
W 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany został dokument p.t. „Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena uzgodnionych lokalizacji”. W ramach pracy wykonano ranking lokalizacji, biorąc pod uwagę ekspercką ocenę 17 kryteriów ewaluacyjnych. Wyniki pracy opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i przekazano potencjalnemu inwestorowi pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, tj. PGE S.A., do dalszych badań i analiz. Informacje o tych lokalizacjach (28) zostały zawarte w projekcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zawarto w nim także informację, że PGE S.A. będzie prowadził własne rozpoznanie potencjalnych lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej i prace te mogą w efekcie doprowadzić do wskazania innych miejsc, niż lokalizacje z listy Ministerstwa Gospodarki. Wynika to z dokonanych pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Inwestorem ustaleń, że to jego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowych analiz lokalizacyjnych i dokonanie wyboru lokalizacji.
PGE EJ S.A. opracowała strategię oceny i wyboru potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej, opartą o międzynarodowe wytyczne i najlepsze praktyki stosowane w procesach wyboru lokalizacji obiektów jądrowych. W trakcie procesu oceny i wyboru PGE EJ S.A. przeanalizowała 92 potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej w tym 27 lokalizacji wymienionych na liście Ministerstwa Gospodarki opublikowanej w 2010 roku i zamieszczonych w projekcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie z przyjętą strategią, na podstawie 53 kryteriów, PGE EJ S.A. dokonało oceny potencjalnych lokalizacji i wytypowało 3 lokalizacje:
1) Choczewo, woj. pomorskie, Gm. Choczewo,
2) Żarnowiec, woj. pomorskie, Gm. Krokowa i Gniewino (rejon byłej budowy EJ Żarnowiec)
3) Gąski, woj. zachodniopomorskie, Gm. Mielno.
Wskazanie przez Inwestora trzech potencjalnych lokalizacji nie oznacza, że we wszystkich planuje się budowę elektrowni jądrowej. Na terenie tych lokalizacji przeprowadzone będą niezbędne badania i analizy w celu wybrania ostatecznego miejsca budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, co powinno nastąpić do końca 2013 roku.
Doświadczenia innych krajów wskazują na wagę i znaczenie akceptacji społecznej dla działań związanych z rozwojem energetyki jądrowej i dlatego Ministerstwo Gospodarki od początku swoich prac nad rozwojem energetyki jądrowej przykłada i będzie przykładać do tych kwestii bardzo dużą wagę. Należy przy tym podkreślić, że doświadczenia innych krajów wskazują także, że lokalizacja elektrowni jądrowej przynosi terenom na których jest ona zlokalizowana korzyści, nie wywierając w dłuższym okresie negatywnego wpływu m.in. na funkcjonowanie i rozwój sektora turystyki.
Ponadto chciałbym poinformować, że w najbliższych miesiącach Ministerstwo Gospodarki planuje uruchomienie kampanii informacyjnej na temat energetyki jądrowej, której celem będzie przedstawienie Polakom wiarygodnych informacji i wiedzy na ten temat. Bardzo zależy nam, aby w wyniku kampanii społeczeństwo, a społeczności lokalne w szczególności, pozyskały zasób wiedzy umożliwiający im oparte na pełnych podstawach wyrażanie swoich opinii i stanowisk w kwestiach dotyczących energetyki jądrowej.
Dodatkowo, niezależnie do działań planowanych przez PGE EJ S.A., planowane jest podjęcie konsultacji społecznych ze społecznościami trzech powiatów, na terenie których znajdują się ww. potencjalne lokalizacje. Umożliwią one wszechstronne poznanie opinii i obaw społeczności lokalnych dotyczących budowy elektrowni jądrowej. Wyniki konsultacji zostaną przekazane PGE EJ S.A. oraz zostaną wzięte pod uwagę przy dalszych działaniach związanych z rozwojem energetyki jądrowej. W tym kontekście, wyrażenie jednoznacznego stanowiska przez społeczności lokalne w kwestii budowy elektrowni jądrowej na obecnym etapie, wydaje się przedwczesne.
Mam nadzieję, że przedstawione wyżej wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.
Z poważaniem
Dyrektor
Zbigniew Kubacki”
Referendum lokalne w sprawie budowy elektrowni atomowej w Gąskach

W związku z potencjalną budową elektrowni atomowej w Gąskach, 12 lutego 2012 roku w gminie Mielno odbyło się lokalne referendum. Zdecydowana większość mieszkańców zagłosowała przeciwko tej inwestycji (2237 osób), za budową zagłosowało 125 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 57 procent. Źródło: www.mielno.pl
Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Firma Masters Centrum Szkolenia Biznesu organizuje szkolenia dla przedsiębiorców finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Trwające 48 godzin szkolenia: „Warsztat umiejętności menedżerskich”, Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Zarządzanie finansami” odbędą się w marcu Krakowie. Aby zapoznać się z wymaganiami, programem i celami szkoleń, warto odwiedzić strony internetowe: www.edustacja.pl oraz www.efs-szkolenia.com.
Projekt „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością”

Do 25 lutego 2012 roku będzie trwał nabór na szkolenia organizowane w ramach projektu „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością” w województwie małopolskim. Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło i mieszkają na terenie województwa małopolskiego.
Szkolenia mają na celu umożliwienie zdobycia i podniesienia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych w różnych specjalnościach. Realizować je będzie Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna. Szkolenia są dofinansowane w 90% w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji możemy znaleźć na stronach: www.zielonki.pl oraz www.business-school.pl
Pokaz ogierów w Bogusławicach

14 stycznia 2012 roku o godzinie 10.00 odbył się Pokaz Ogierów Licencjonowanych zorganizowany przez SO Bogusławice. Pokaz prowadziła Pani Dorota Muller, pełniąca funkcję Dyrektora OZHK Łódź. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kjzbyszko.pl

Comments are closed.