Rok 2011

Odpowiedź PGE w sprawie udostępniania informacji o planowanej Elektrowni Jądrowej w Gąskach.

„Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 grudnia 2011 r. skierowane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w imieniu PGE EJ 1 Spółka z o.o. wskazuję, co następuje.
W pierwszym kwartale 2012 r. PGE EJ 1 Spółka z o.o. rozpocznie badania lokalizacyjne i środowiskowe w związku z budową elektrowni jądrowej w 3 potencjalnych lokalizacjach, tj. Choczewo, Gąski i Żarnowiec. Na chwilę obecną nie zapadła decyzja, w której z powyższych lokalizacji powstanie elektrownia jądrowa, co oczywiste nie powstały zatem jeszcze plany dotyczące posadowienia reaktora i umiejscowienia innych obiektów i instalacji wchodzących w skład elektrowni jądrowej.
Zamieszczona na stronie internetowej www.pgesa.pl informacja o co do istoty rolnym przeznaczeniu nieruchomości na terenie lokalizacji Gąski znajduje potwierdzenie w dokumentach urzędowych, w postaci wypisów z ewidencji gruntów. Informacja ta w żaden sposób nie podważa turystycznej roli miejscowości Gąski, jak i całego regionu.
Wskazana przez Pana analiza wpływu budowy elektrowni jądrowej na działalność turystyczną będzie objęta badaniami lokalizacyjnymi, o których mowa powyżej. Uzyskane w ten sposób informacje będą stanowić jeden z elementów procesu decyzyjnego związanego z wyborem docelowej lokalizacji.
Wszelkie odszkodowania – o ile nastąpi podstawa do ich zapłaty – zostaną ustalone i wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniam Pan, że PGE jako odpowiedzialny i świadomy inwestor nie będzie uchylał się od wypłat prawem przewidzianych odszkodowań”
Wspólnymi siłami walczymy o Gąski

PGE Polska Grupa Energetyczna, inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej elektrowni. Na liście znalazły się Choczewo, Gąski i Żarnowiec.
Z informacji uzyskanych na stronie internetowej wynika, iż tereny w Gąskach są terenami głównie rolniczymi, natomiast w rzeczywistości jest to obszar intensywnie zabudowany: w Gąskach, jak i w Sarbinowie w
promieniu 2 000 m od ewentualnej lokalizacji reaktora istnieje liczna zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, turystyczna, a także sanatoryjna. Dodatkowo 80% terenów znajdujących się przy nadbrzeżu jest zabudowywana i
taka funkcja jest przyjęta w studium gminy Mielno. W odległości 20 km od ewentualnej lokalizacji elektrowni na terenie Gąsek mamy takie kurorty turystyczne jak: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Mielno, Unieście, a także 100 tysięczne miasto Koszalin. Usytuowanie elektrowni wpłynie znacząco na turystykę tych miast, gdyż Polacy mają w pamięci Czarnobyl i nie są oswojeni z energią wytwarzana przez atom. Spadek turystów będzie odczuwalny od Kołobrzegu po Koszalin i Mielno.
W związku z tym Stowarzyszenie Na Rzec Rozwoju zwróciło się do PGE z oficjalną prośbą o udostępnienie informacji o planowanej inwestycji:
1. Przesłanie szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji elektrowni, a zwłaszcza samego reaktora na terenie Gąsek wraz ze wstępnymi planami (mapami) koncepcyjnymi,
2. Odniesienie się do informacji zawartych na stronie:
http://www.pgesa.pl
„Lokalizacja „Gąski”- znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w województwie
zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Mielno. Teren lokalizacji położony
jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, częściowo w regionie Wybrzeża Słowińskiego, a częściowo
w regionie morenowej Równiny Białogardzkiej, oba regiony są częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na
obszarze lokalizacji występują przede wszystkim tereny rolne.”
3. Przedstawienie analizy wpływu na turystykę wybrzeża (od ogłoszenia planów PGE jest odczuwalny ogromny spadek zainteresowania inwestycjami i zakupem działek na terenie gminy).
4. W jaki sposób będą naliczane i wypłacane odszkodowania dla przedsiębiorstw i mieszkańców za
straty związane z usytuowaniem elektrowni ?
Elektrownia w Gąskach to nie żart

Gmina Mielno: Przez atom w Gąskach turystyka umrze. Czytaj całość: www.gk24.pl
Zawiadomienie – zebranie wiejskie sołectwa Węgrzce.

Sołtys sołectwa Węgrzce zaprasza na Zebranie Wiejskie sołectwa Węgrzce, które odbędzie się 30 listopada 2011 roku (środa) o godzinie 17.00 w Domu Kultury przy ul. A3 w Węgrzcach. Źródło: www.zielonki.pl
Zawiadomienie – zebranie wiejskie sołectwa Owczary.

Sołtys sołectwa Owczary informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 roku (piątek) o godz. 17.30 w Budynku Wielofunkcyjnym w Owczarach (ul. Długa 27) odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Owczary. Źródło: www.zielonki.pl
Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy. Źródło: www.zabierzow.org.pl

Nagroda Mokotowska 2011

Nagroda Mokotowska (05.11.2011) – międzynarodowa gonitwa dla 2 letnich ogierów na dystansie 1600 m. Jest to gonitwa która wskazuje kandydatów do Derby w przyszłym roku.
Nagrodę wygrał w 2011 roku PRINCE OF ECOSSE – (Ecosse-Princes Dancer po Suave Dancer) wyhodowany przez Andrzeja Zielińskiego, trenowany przez Andrzeja Walickiego, A dosiadany przez A.Reznikowa. Ogier biegał w tym sezonie 4 razy, wygrywając lekko wszystkie gonitwy.
Gratulujemy tego wspaniałego ogiera, który w przyszłym roku powinien dostarczyć nam wspaniałych wrażeń. Źródło: www.folbluty.org
Gmina Zabierzów

Uchwała Nr L/488/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr IX/54/07 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.5.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów – w części Studium obejmującej sołectwa Aleksandrowice, Burów i Kleszczów, Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.5.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów – w części Studium obejmującej sołectwa Balice, Rząska i Szczyglice, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów – w części Studium obejmującej sołectwa Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Ujazd, Więckowice, Zabierzów i Zelków. Źródło www.wrotamalopolski.pl
Gmina Zielonki

Konsultacje Społeczne
Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na rok 2012. Źródło: www.zielonki.pl
WZHK w Warszawie skreślony z listy członków PZHK

Niniejszym informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni w dniu 20 września br. podjął uchwałę o skreśleniu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z listy członków PZHK oraz uchwałę o cofnięciu z dniem 1 stycznia 2012 r. pełnomocnictw dla WZHK w Warszawie do wykonywania na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz z prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej koni hodowlanych. Źródło: www.pzhk.pl
Próba dzielności ogierów

Zaprzęgowa próba dzielności ogierów ras szlachetnych, kończąca 100-dniowy trening stacjonarny w Zakładzie Treningowym w Gnieźnie rozpocznie się w dniu 26 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 1100.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Źródło: www.pzhk.pl
Konkurs

Polski Związek Hodowców Koni ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Spółki „Polska Hodowla Koni sp. z o. o.”
Konkurs jest przeprowadzany w oparciu o regulamin konkursowy zamieszczony na stronie internetowej PZHK – www.pzhk.pl
Pisemne oferty kandydatów, spełniających wymagania formalne oraz zawierające dokumenty, o których mowa w pkt. 4 i 5 regulaminu konkursowego, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SPÓŁKI” w sekretariacie Polskiego Związku Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r., do godziny 1200. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Więcej na www.pzhk.pl
źródło: www.pzhk.pl
Wystartowaliśmy !

Nasza strona internetowa już działa!
Informacje o Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju można zdobywać także za pośrednictwem Internetu. Wierzymy, że nasza strona internetowa dostarczy wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji na temat działalności naszego Stowarzyszenia. Mamy także nadzieję, że umożliwi ona dotarcie do szerszego grona osób, zarówno tych potrzebujących pomocy, jak i tych, które pragną pomagać w jej udzieleniu. Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z treścią strony internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i do śledzenia nowości, które są na niej na bieżąco umieszczane.
Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju uprawomocniony przez sąd
Sąd w Krakowie zatwierdził Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju. Od tego momentu możemy formalnie i zgodnie z prawem prowadzić działalność w ramach przepisów zawartych w odpowiednich ustawach oraz oczywiście na podstawie naszego statutu. Dokument ten został udostępniony na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z jego postanowieniami.

Comments are closed.