O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Wierzymy, że natura i człowiek powinny żyć w harmonii, a rozwój ekonomiczny samorządów, obszarów miejskich i wiejskich w istotny sposób przyczynia się do lepszego życia każdego z nas. Pragniemy zapewnić mieszkańcom przy zachowaniu harmonii z naturą lepszy dostęp do infrastruktury turystycznej, społecznej, technicznej i transportowej, dlatego w sprawach słusznych stajemy w obronie natury, jednostki i społeczności.

Dlaczego powstało nasze stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Indywidualnie podejmowane inicjatywy mają mniejszą szansę realizacji niż wszechstronna współpraca dużej liczby osób, dlatego postanowiliśmy połączyć siły we wspólnym dziele, jakim jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i jego projekty.

Czym jest nasze stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność na terenie całej Polski, a w zakresie niezbędnym dla realizacji jego celów, także poza jej granicami.

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało 24 czerwca 2011 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, który prawomocnie zatwierdził Statut regulujący jego działania. Stowarzyszenie liczy obecnie 10 członków. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Projekty

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju jest stałe ulepszanie rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej chlubne intencje mają niewielką wartość, gdy nie towarzyszą im praktyczne działania. Dlatego stawiamy przed sobą konkretne cele, które realizujemy z determinacją i poświęceniem.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju realizuje lub planuje wcielić w życie projekty, które przeprowadzane są jednorazowo, cyklicznie, bądź stale – zależnie od potrzeb sytuacji i charakteru zadania. Nasze działania dotyczą:

1. Założenia stadniny dla starych koni pomocnych w hipoterapii.

Zwierzęta wciąż są często traktowane jak przedmioty, których należy się pozbyć, gdy przestaną sprawować swą funkcję. Wierzymy, że taki los nie musi spotykać starych koni. Dokładamy starań, by pomóc im uniknąć śmierci, zakładając dla nich stadninę. Odpowiednio przeszkolone konie mogą nadal służyć ludziom w hipoterapii, w zamian otrzymując schronienie, szacunek i przyjaźń do końca swoich dni.

 

2. Reagowania na przejawy złego traktowania koni.

Pomimo wysokiego poziomu rozwoju ludzkości, wciąż bardzo często spotykamy się z niehumanitarnym traktowaniem koni. Warunki ich życia, transportu i uboju niejednokrotnie nie spełniają wymaganych norm. Uważamy, że ta sytuacja musi się zmienić. Aby to się stało, wszelkie przejawy łamania praw zwierząt muszą być nagłaśniane i karane. Naszą rolą w tym procesie jest powiadamianie zarówno mediów, jak i odpowiednich organów państwowych o przypadkach nieprawidłowego obchodzenia się z końmi.

 

3. Rozpowszechniania wizerunku zwierząt, w szczególności koni, jako podmiotu sztuki.

Zwierzęta są tematem przejawiającym się w sztuce od początków jej istnienia. Obecność wizerunku zwierząt w sztuce skutkuje dostrzeżeniem ich piękna oraz ogromnej wartości dla człowieka, a przez to zwiększeniem szacunku i poprawą postaw wobec nich. Naszym celem jest rozpowszechnienie pozytywnego obrazu zwierząt, w tym szczególnie koni, w malarstwie, rzeźbie, fotografii i innych dziedzinach sztuki.

 

4. Upowszechnienia informacji o alternatywnych formach pracy z końmi.

Nie zawsze to, co dobrze sprawdzone i powszechnie wykorzystywane, jest najlepsze. Dlatego za nasze zadanie uważamy śledzenie nowych form współpracy ludzi i koni, poszukiwanie rzetelnych dowodów na rzecz ich skuteczności oraz propagowanie ich wykorzystywania dla wspólnego dobra ludzi i zwierząt.

 

5. Prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu ekologicznej uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Troska o środowisko naturalne jest jednym z obowiązków społeczeństwa. Należy uwrażliwiać jego członków na problemy ochrony przyrody i nauczać, jak wykorzystywać dobra natury bez jej niszczenia. Uważamy, że jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, mających na celu wpojenie młodym ludziom wiedzy o sposobach ekologicznej uprawy roślin i hodowli zwierząt. Mamy nadzieję, że ich skutkiem będzie także zaszczepienie w młodzieży odpowiednich proekologicznych postaw.

6. Zbiórki funduszy na kolonie wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin.

Każdy człowiek zasługuje na wypoczynek. Jesteśmy świadomi tego, że niestety nie wszystkich rodziców stać na to, by zapewnić go swoim dzieciom. Nasze stowarzyszenie stara się wspomóc ich w tym zadaniu, organizując zbiórki funduszy na kolonie wakacyjne dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

 

7. Organizowania szkoleń dla pracowników firm i organizacji.

Większość firm i organizacji działających na naszym rynku nie wykorzystuje w pełni potencjału swoich pracowników. Możliwa jest jednak poprawa tej sytuacji poprzez udział w szkoleniach edukacyjnych, które uczą, jak efektywnie wykorzystywać czas i możliwości każdego członka firmy. Organizujemy takie kursy, pomagając zwiększyć skuteczność i wydajność pracowników.

 

8. Pozyskiwania środków na rozbudowę infrastruktury użytkowej w mało rozwiniętych miejscowościach.

Rozwój danej miejscowości nie może mieć miejsca bez odpowiedniej infrastruktury. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, remonty dróg i rozszerzenie sieci komunikacyjnej wymagają ogromnych nakładów finansowych, na które samorządy często nie mogą sobie pozwolić. Stowarzyszenie stara się w tym pomóc, zarówno pozyskując środki materialne przeznaczane na rozwój infrastruktury, jak wpływając na optymalne wykorzystanie finansów z budżetu samorządu.

 

9. Pozyskiwania środków na rozwój gmin z Unii Europejskiej.

Unia Europejska przeznacza ogromne nakłady finansowe na wcielanie w życie inicjatyw lokalnych. Jednak nie wszystkie dostępne środki są przydzielane i należycie wykorzystywane. Dlatego pomagamy w sporządzeniu dobrych wniosków o dofinansowanie oraz w odpowiednim planowaniu inwestycji lokalnych.

 

10. Wpływania na rozwój planistyczny gmin.

Bardzo często gminy nie wykorzystują w pełni swoich możliwości. Nasze stowarzyszenie oferuje pomoc w zakresie opracowania optymalnego planu rozwoju gminy, sporządzania planów inwestycyjnych oraz planów rozwoju przestrzennego. Wspomagamy zarówno lepsze wykorzystanie środków finansowych gminy, jak i jej możliwości związanych z kapitałem ludzkim i potencjałem przyrodniczym.